§1

Gwarancja Wilk Elektronik SA

 1. Firma Wilk Elektronik SA gwarantuje nabywcy, że produkty objęte gwarancją będą wolne od defektów, wad materiałowych i wykonawczych, powstałych w trakcie procesu produkcji oraz że odpowiadają podanej specyfikacji i nadają się do użytkowania zgodnego z ich instrukcją.
  W przypadku uznania produktu za wadliwy lub stwierdzenia działania nieprawidłowego, Firma Wilk Elektronik SA naprawi produkt lub dokona wymiany na produkt wolny od wad zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji. Gwarancja udzielana jest bezpośredniemu nabywcy produktu od Wilk Elektronik SA i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów niespełniających warunków niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez podmiot, który nabył dany produkt bezpośrednio w Wilk Elektronik SA, Użytkownik końcowy reklamację produktu zgłasza w miejscu jego zakupu.
 2. Pamięci FLASH GOODRAM INDUSTRIAL objęte są roczną gwarancją producenta.
 3. Moduły pamięci DRAM GOODRAM INDUSTRIAL objęte są trzyletnią gwarancją producenta.
 4. Dyski SSD GOODRAM INDUSTRIAL objęte są trzyletnią gwarancją producenta ograniczoną parametrem TBW* w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony pierwszy.
 5. Możliwe jest rozszerzenie gwarancji na dłuższy okres za dodatkową opłatą, co jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie.
 6. Gwarancja jest ważna od dnia zakupu.
 7. W przypadku, gdy umowa sprzedażowa dotycząca dostawy określonych produktów określa warunki zakupu, w tym warunki i okres gwarancji, w sposób odmienny od niniejszej gwarancji, w tym zakresie pierwszeństwo przyznaje się zapisom umowy łączącej Wilk Elektronik SA z nabywcą.

* TBW (z ang. Total Bytes Written) – wytrzymałość dysków SSD, parametr, który określa maksymalną ilość danych jaką można zapisać na nośniku do momentu utraty gwarancji. Parametr TBW jest określony w danych technicznych produktu SSD.

§2

Realizacja reklamacji, warunki serwisowe

 1. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów niespełniających warunków niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez podmiot, który nabył dany produkt bezpośrednio od Wilk Elektronik SA.
 2. Produkt podlegający reklamacji należy dostarczyć do Serwisu Wilk Elektronik SA, zwanego dalej Serwisem, mieszczącego się w siedzibie Spółki, osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (np. kuriera). Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do Serwisu jest:
  a. dołączenie spisu reklamowanych produktów,
  b. dołączenie kopii dokumentu zakupu reklamowanych produktów w Wilk Elektronik SA
  c. dostarczenie reklamowanych produktów z nieuszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
  d. dostarczenie produktów w komplecie w jakim został zakupiony tj. wraz z wszystkimi elementami zestawu (np. pamięci typu Dual Chanel – zestaw 2 modułów pamięci),
  e. dostarczenie reklamowanych produktów z usuniętymi obcymi i dodatkowymi etykietami, naklejkami etc. naniesionymi na produkty przez reklamującego,
  f. dostarczenie reklamowanych produktów w opakowaniu fabrycznym lub w opakowaniu antystatycznym.
 4. W przypadku bezpośredniego dostarczenia reklamowanych produktów do Serwisu, Serwis potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez wydanie dokumentu przyjęcia.
 5. W przypadku dostarczenia reklamowanych produktów za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), Serwis potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez zatwierdzenie odbioru przesyłki u właściwego przewoźnika.
 6. Wilk Elektronik SA zastrzega, że Serwis:
  a. nie wydaje duplikatu wyżej wymienionego dokumentu przyjęcia,
  b. nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty wyżej wymienionego dokumentu przez reklamującego.
 7. Wilk Elektronik SA zastrzega sobie prawo zwrotu reklamowanych produktów z Serwisu oraz odesłania ich do nabywcy na jego koszt, jeżeli:
  a. nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w punkcie 3;
  b. stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach;
  c. przesyłka zawiera towar niezakupiony bezpośrednio w Wilk Elektronik SA
  d. reklamacja nie została uznana.
 8. Wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Serwis produktów do reklamacji. Zwrot reklamowanych produktów, o których mowa w punkcie 7 nastąpi w terminie 7 dniu roboczych od daty ich otrzymania lub w innym terminie jeśli taki został uzgodniony z reklamującym. W terminie do 2 dni roboczych reklamujący może zgłaszać zastrzeżenia co do stanu odesłanej mu przez Serwis Wilk Elektronik SA reklamacji lub podstaw zwrotu produktów. Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania przez reklamującego zwrotu produktów po reklamacyjnych (złożenia przez niego podpisu na liście przewozowym).

§3

Realizacja gwarancji

 1. Firma Wilk Elektronik SA zobowiązuje się do wymiany lub naprawy reklamowanych produktów w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia reklamowanych produktów do Serwisu Wilk Elektronik SA. Z uwagi na specyfikę produktów przemysłowych okres rozpatrywania reklamacji w ich przypadku może zostać wydłużony do 30 dni roboczych, o czym Serwis Wilk Elektronik SA obowiązany jest poinformować reklamującego.
 2. Firma Wilk Elektronik SA, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany reklamowanych produktów uznanych za wadliwe. Wymiana produktu może zostać dokonana na produkt nowy lub produkt zregenerowany tego samego modelu co produkt reklamowany. W przypadku braku możliwości dokonania wymiany reklamowanego produktu na produkt tego samego modelu, wymiana może nastąpić na produkt nowszej generacji o takich samych lub lepszych parametrach, co model produktu reklamowanego. Przez produkt zregenerowany rozumie się produkt używany o pełnej sprawności, o funkcjonalności i parametrach równoważnych.
 3. Zwrot produktu z Serwisu:
  a. warunkiem bezpośredniego odbioru produktu z Serwisu jest przedstawienie oryginału dokumentu przyjęcia do reklamacji,
  b. odesłanie przyjętych do Serwisu produktów na adres reklamującego za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) odbywa się na koszt Wilk Elektronik SA

§4

Utrata praw gwarancyjnych

Utrata gwarancji na produkt następuje w przypadku stwierdzenia:

 1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Wilk Elektronik SA,
 2. nieautoryzowanej ingerencji w produkt,
 3. mechanicznych, chemicznych, termicznych lub elektrycznych uszkodzeń produktu, w tym również powstałych w wyniku awarii komputera lub sieci energetycznej, celowego bądź przypadkowego uszkodzenia produktu,
 4. uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją umieszczoną na stronie www producenta, instrukcją przechowywania bądź instalacji.

§5

Postanowienia ogólne

 1. Firma Wilk Elektronik SA nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych zapisanych na nośniku. W celu zabezpieczenia zapisanych danych przed przypadkową utratą, należy regularnie sporządzać ich kopie zapasowe na innych nośnikach pamięci.
 2. Firma Wilk Elektronik nie świadczy usług odzyskiwania utraconych danych.
 3. Odpowiedzialność firmy Wilk Elektronik SA za wady z tytułu gwarancji jest honorowana jedynie w przypadku dokonania pełnej zapłaty za zakupiony towar.
 4. Produkty sprzedawane przez Wilk Elektronik SA nie są przeznaczone do używania jako „komponenty krytyczne” w „urządzeniach lub systemach podtrzymywania życia” lub dla innych „zastosowań krytycznych”. Przez systemy podtrzymywania życia rozumiane są systemy, które służą do wspierania i podtrzymywania czynności życiowych, których awaria może pociągnąć za sobą zagrożenie zdrowia lub życia użytkownika. „Komponenty krytyczne” to takie, których uszkodzenie może pociągnąć za sobą awarię urządzeń i systemów podtrzymywania życia bądź spadek poziomu ich bezpieczeństwa lub efektywności. „Zastosowania krytyczne” to zastosowania niosące potencjalne ryzyko śmierci, obrażeń lub poważnych szkód majątkowych lub środowiskowych.
 5. Nie należy używać produktów w urządzeniach audio-video, w szczególności w dekoderach cyfrowych oraz analogowych za wyjątkiem produktów, które są przeznaczone do stosowania w tego typu urządzeniach.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 380 z późniejszymi zmianami). Odpowiedzialność Wilk Elektronik SA z tytułu rękojmi jest wyłączona, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w stosunku do konsumentów w rozumieniu 221 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku dochodzeniem roszczeń z gwarancji lub rękojmi produktów podaje się pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwych miejscowo ze względu na siedzibę Wilk Elektronik SA.
 8. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń, ograniczeń funkcjonalności lub wydajności produktów spowodowanych wgraniem niekompatybilnego oprogramowania przez użytkownika.
Sprzedaż ze Specjalną usługą serwisową

Wilk Elektronik SA świadczy Sprzedaż ze Specjalną Usługą Serwisową polegającą na bezzwrotnej realizacji reklamacji w przypadku uszkodzenia lub wykrycia wady w produkcie. Specjalną usługą serwisową objęte są wszystkie modele dysków przemysłowych Goodram Industrial.

Ze specjalnej Usługi Serwisowej może skorzystać każdy podmiot występujący w łańcuchu sprzedaży lub użytkownik końcowy instytucjonalny bądź osoba fizyczna na podstawie dostarczenia na adres: serwis@goodram.com niżej wymienionych dokumentów:

 • kopia faktury zakupu produktu
 • formularz reklamacyjny z opisem wady, uszkodzenia produktu
 • zdjęcie produktu z obu stron

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Sprzedaży ze Specjalną Usługą Serwisową można uzyskać pod adresem: serwis@goodram.com.

 

Aktualizacja: 15.06.2023 r.